dünya bahis şirketlerinde oranları düşen maçlar – Maliye, 123 KDV Tebliğini Kaldırıp Yeni Tebliğ Yayınladı

Bahis Siteleri Stratejileri

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesi ile Maliye Bakanlığı özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Konut yapı kooperatifleri üst birlikleri adına tescilli boş arsaların üye kooperatiflere tahsisi durumunda, üst birlikler de kooperatif durumunda olduğundan, üye kooperatiflere yapılan inşaat taahhüt işlerinde de istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanabilir. Yapı ruhsatlarının yapı sahibi bölümünde kooperatifin yanı sıra üst birliğin adına da yer verilmesi istisna ya da indirimli oran uygulanmasına engel teşkil etmez.

Taşınmaz olarak değerlendirilmeyen taşıtın satışının 3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz. Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile TOKİ Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV’den müstesnadır. İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi de bu kapsamda vergiden müstesnadır. Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 187 nci maddesi, ferdi teşebbüslerde bina ve arazinin envantere alınması hakkında bir takım özel hükümler getirmiştir.

  • 1925 ten itibaren ise vergiler konusunda yenileştirmelerin başladığı gözlemlenir.
  • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine ait; ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına, sosyal sigorta primi borçlarına ve (% 51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir.
  • O tarihte çalışmaları yapılan gider vergisinin hazırlanması esnasında Fransız KDV’si izlenmiş, fakat altyapı sorunu nedeniyle o dönemde KDV uygulamasına geçilememiştir.
  • Cumhuriyet döneminde başlangıçta Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden vergilerin tahsili sürdürülmüştür.
  • Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutar.

Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır. Bilgisayar ve donanımlarının doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz tesliminde, Kanunun (17/2-b) maddesi hükmü uyarınca KDV istisnası uygulanır.

3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre vergiye tabi tutulacak mal teslimleri ile hizmet ifalarının kapsam, mahiyet ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır. İşi bırakan yada tasfiye edilen mükelleflerin son beyannamesinde yer alan devir KDV hiçbir zaman iade edilmez. İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait Katma Değer Vergisi mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine tarholunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir. Söz konusu belgeler vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı (özel hesap döneminde hesap yılı) aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedilmiş olmalı ve indirim hakkı kaydın yapıldığı dönemde kullanılmalıdır. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.

Arama için inceleme elemanının sulh yargıcından karar alması zorunludur (VUK. m.142/2). Aramanın ilgili kişilerin nezdinde ve üzerinde yapılabileceği hükmünden (VUK. m.142/1), kişinin üzeri olduğu gibi konutu ve işyerinin de arama kararı ve uygulaması kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç üç ay içinde incelenir. İnceleme ve arama sırasında denetim elemanınca belli vergi suçlarını (VUK. m.359) oluşturan maddi unsurlar bulunduğu takdirde durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir (VUK. m.367) . Beyan usulünde vergi yükümlünün yazılı veya sözlü beyanı üzerine tarh edilir.

Teklifin 24’üncü maddesiyle 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na “Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi” başlıklı geçici bir madde eklenmektedir. BAŞKAN – Sen eski bir milletvekilisin, bu sorduğun soru bana göre çok yerli yerine oturmadı Ramazan. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT – Bu maskeyi dikecek bir kurumunuz yoksa, bir atölyeniz yoksa bundan utanç duymalısınız. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden “İzin Belgesi” almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir. Gümrük beyannamesi veya yerine geçen belgenin onaylı örneği ibraz edilebileceği gibi, bunların bilgilerini ihtiva eden bir liste de verilebilir. Aynı şekilde tevsik için satış faturaları veya fotokopisi yerine satış faturalarına ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı bir listenin ibrazı da mümkündür. Havayolu firmasının yurtdışındaki havayolu firmalarına yurtdışında vermiş olduğu uçuş hizmeti KDV’nin konusuna girmediğinden hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez.

Ekonomik yaklaşımın vergi hukukundaki asıl işlevi, “mali güce göre vergilendirme” temel ilkesinin özel hukuk işlemleriyle işlemez hale getirilmesini önlemek ve aynı iktisadi güce sahip olanları aynı biçimde vergilendirerek vergilemede eşitliği sağlamaktır. 1789 Fransız Devriminin önemli nedenlerinden biri de kralın keyfi vergiler koymasıdır. Devrimden sonra ilân edilen İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesinde (m.13, 14) vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkeleri ile vergilerin yasallığı ilkesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Vergi hukuku ile özel hukuk arasındaki ilişkileri hukukî biçimler ve kavramlar yönünden oldukça girifttir.

Bahis Sitelerinde Oranlar Neden Düşer?

Vergi hukukunda yer alan değişik hukukî niteliklerdeki süre hükümleri ortak özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. Yükümlü, vergi borcunun ödenmesinden tüm malvarlığı ile ve kişisel olarak sorumludur. Vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisinin pasif tarafını oluşturan “vergi borçlusu” belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. Vergi borçlusunun vergiyi ödemek görevi (maddî görev) yanında, defter tutmak, beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir süre saklamak gibi çeşitli şeklî görevleri de vardır.

Aynı şahıs söz konusu aracı ticari işletme kayıtlarına dahil etmeksizin satmış olsaydı bu durumda ticari faaliyetten bahsedilemeyeceğinden KDV doğmayacaktı. Ancak özel hizmetlerde kullanılan binek otomobilleri ile vergiden muaf olanlar tarafından yapılan nakil vasıtaları teslimleri vergiye tabi olmayacaktır. H) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler. Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

Şampiyonlar Ligi Canlı Bahis Oranları

Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu sonucuna göre çözülür.

Bu durumdaki satıcılar yukarıda belirtilen levhayı da vergi dairesine teslim ederler. İşe devam eden satıcıların istisna kapsamında işlem yapmak istemeleri halinde yeni bir izin belgesi veya yetki belgeli aracı firmalardan biri ile sözleşme yapmaları gerekir. Yetki belgeli aracı firmanın satıcı ile yaptığı sözleşmenin iptali veya satıcının işi terk etmesi halinde, satıcıya ait bilgilerin matbaa baskılı ya da kaşe tatbiki suretiyle yer aldığı fatura/çekler vergi dairesine teslim edilir. Bu durum vergi dairesi yetkilileri ile satıcı tarafından bir tutanakla tespit edilir.

Karşınıza çıkacak olan üyelik formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Hemen üye ol butonuna tıklayarak bahis sitesindeki üyelik adımını başlatabilirsiniz. Slot oyunu oynatılan canlı bahis sitelerinde, yüzlerce oyun için minimum 0,10 TL tutarında bahislere izin veriliyor.

Curacao lisansına sahip olan canlı bahis şirketleri, bahis sektöründeki şirketlerin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Sanal oyunlar, canlı oyunlar, video oyunları ve krupiye tarafından yönetilen casino oyunlarıyla ilgili bahisler, Curacao lisansı aracılığıyla oynanabiliyor. Canlı bahis oyunları için Micro Gaming, Evolution Gaming ve sektörde milyonlarca kişinin bahis yaptığı diğer servislerle, yasal yayın şartlarına göre oyun oynanabiliyor.

Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmez. Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek ve sertifikayı iptal ettirecek şartların ortaya çıkmaması kaydıyla, mükellefe tekrar Sertifika verilir. Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilir.

Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmeliyiz. Bu, topyekûn bir mücadeledir; salgından kurtulmak ve hep birlikte başarmak bizim elimizde. Çocuklarımızın, ailemizin, sevdiklerimizin ve ülkemizin yarınları için tüm vatandaşlarımıza çağrımız.

Kanunun geçici 26 ncı maddesinde sayılan kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri adına düzenlenmesi gereken faturada, kuruluş ve temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ile kuruluş ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir. Buna göre, ithal edilen malın gümrük vergisinden muaf olması halinde KDV matrahı, sigorta ve navlun bedelleri dahil değeri olduğundan, geri gelen eşyanın kazandığı değerin vergilendirilmesinde, bu kazanılan değeringeri gelen eşyanın toplam değerine oranında sigorta ve navlun bedelinden pay verilmesi gerekmektedir.

Ticarî faaliyet ise, yukarıdaki işlemlerden geçmiş olan malların zaman ve yer itibariyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır. Ürünlerin pazarlanmasını destekleyen bankacılık, reklâm gibi hizmetler ticarî faaliyet sayılır. Vergi uyuşmazlıklarının idarî, barışçıl çözümleri arasında yer alan ikinci yol vergi hatalarında düzeltmedir. Düzeltme vergilendirme işlemlerindeki bir kısım sakatlıkların giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş bulunan bir idarî süreçtir.

Buna göre, tarhiyatta vergi hatası ve her türlü maddî hata var ise, Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesi çerçevesinde yanılma söz konusu ise, yasa hükümlerine gereği kadar nüfuz edilememişse, uyuşmazlık konusu olay ile ilgili olarak vergi yargısı ve idare arasında görüş farklılığı var ise uzlaşmaya gidilebilir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda da (m.105) doğal afetler nedeniyle yapılacak terkine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kamu alacakları hakkında anılan yasa hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükmü Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen kamu alacakları için düzenlenmiştir; terkin yetkisi Maliye Bakanlığına değil, Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Yine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, yapılan takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 20 liraya kadar kamu alacakları kamu idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından terkin edilir (m.106). Sorumlunun ödevleri yükümlünün yalnız maddî veya şeklî edimine ilişkin olabileceği gibi her ikisini de içeriyor olabilir.

İhracat yapabilmek ve ihracat istisnasından yararlanabilmek için ihracatçı belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak tapu devrinden önce alıcı malı kullanmaya başlar yada kiralarsa bu tarihte KDV doğar. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda KDV zilyetliğin devri ile doğar. KDV uygulamasında vergi güvenliğinin sağlanması için getirilen müesseselerden biriside vergi sorumluluğu uygulamasıdır. Münhasıran KDV’den istisna edilmiş işlemleri yapanların mükellefiyet tesis ettirmelerine gerek yoktur. Yurt dışında çizilen proje Türkiye’de uygulanmış ise faydalanma Türkiye’dedir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi safi ticarî kazancın saptanması için gayrisafi gelirden indirilmesi kabul edilen giderleri düzenlemektedir. Bu giderler gerek bilanço usulünde, gerek işletme hesabı usulünde gayrisafi gelirden (hasılattan) indirilebilir. İndirim hakkının kullanılabilmesi için giderlerin belgeye bağlanmış olması zorunludur. Hasılattan indirilebilecek giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak yapılmı olması gereki (işin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderler) 40. Maddede gider olarak indirilmesine izin verilen birinci grup giderler ısıtma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, ağırlama, temsil, reklam için yapılan harcamalarla, personel ücretleri gibi maliyete doğrudan doğruya girmeyen genel giderlerdir.

Bu şekilde, vakıfların kira gelirlerinin ve vakıf hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Tüm vakıf eserlerinin ortaya çıkarılması, devletçe desteklenip varoluş amacına uygun hâle getirilerek korunması ve yaşatılması kuşkusuz ki atalarımızın emanetlerine sahip çıkılmasının gereği olacaktır. Teklifle, gazilerimizin çözüm bekleyen sorunlarının bazılarına yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, bettilt vazife ve harp malullüğü aylığı alan gazilerimize, çalışmaya devam etmeleri hâlinde vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az yirmi yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmasına imkân sağlanmaktadır. Ayrıca, sehven yapılan işleme bağlı olarak aylığı kesilen az sayıda gazimize ilişkin mağduriyet de giderilmektedir.

Ancak, şirket olarak faaliyet gösteren ve tüm faaliyetleri ticari nitelikte sayılan spor kulüpleri böyle bir ayrım yapmaksızın, amatör spor faaliyetlerine ait yüklendikleri KDV’yi de indirebileceklerdir. Söz konusu faaliyetler iktisadi işletme kapsamına girdiğinden, bu faaliyetler için KDV hesaplanacak ve futbol federasyonu tarafından beyan edilip ödenecektir. Federasyon aldığı paylar için ilgili kuruluşlara (maç hasılatları için kulüplere, spor toto-loto, iddaa payı için Teşkilat Müdürlüklerine vb.) fatura ve benzeri belge düzenleyecek, milli maç hasılatlarını ise giriş biletleri ile belirleyecektir. İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkansızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür. Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Öte yandan, promosyon ürünü olarak verilen malların alışı sırasında yapılan diğer giderlere ilişkin yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır.

İstisna kapsamındaki araç ve tesislerin bizzat veya sipariş yoluyla imal ve inşasında istisna uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülür. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV’den istisnadır. Araçları kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek amaçlı faaliyetlere yeni başlayacak mükelleflere belge verilirken bu faaliyetlerin iştigal konuları arasında gösterilip gösterilmediği ve yetkili mercilere yazılı olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususlar göz önünde tutulur. Bu raporların ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek yoktur.

Banko Maçların Bahis Oranı Değişir Mi?

Bu durum kesin olarak karşılaşılan ve bahis hilesi olarak görülen bir bahis düzenlemesi değildir. Ücretsiz olarak birkaç dakika içerisinde kayıt işleminin tamamlanmasının ardından üye hesabına para yatırılmalıdır. Amerikan futbolu bahislerinde; sonraki sayının kaç yarddan atılacağı, sonraki sayı stratejisinin kaç puan kazandıracağı gibi canlı bahis seçenekleri öne çıkar. Sonucu önceden bilinmeyen spor oyunları için yapılan tahminler ve bu tahminlerin doğruluk derecesine göre para yatırılması işlemine bahis denmektedir. Video oyun içerisinde havuz sisteminde bulunmasında dolayı kazanç seçeneği kısıtlıdır. Fakat dikkat ederseniz bazı makinelerde tamamen özel kurgu hazırlanır ve o siteye göre havuz sistemi ve bonus sistemi yer alır.

Vicdan duygusunu da olumsuz yönde tetikleyebilmekte ve problem çözebilme becerilerini kısıtlamaktadır. Türkiye’de dijital oyunların sebep olduğu çok sayıda intihar vakası da daha hatırlarımızdan çıkmamıştır. Sosyalleşme ihtiyaçlarını sanal ortamda değil de gerçek hayatta yaşayacağı veya kuracağı ilişkileriyle sağlamasında ise aile faktörü büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım ki Türk milletinin en önemli özelliği aile bağlarının çok güçlü olmasıdır. Biz bu bağla Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar yüzyıllarca hüküm sürdük ve kendi özümüzü kaybetmedik. Bu sebeple dijital bağımlılık yoluyla aile bağlarımızın çözülmesine müsaade etmeyelim.

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29) Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı. Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi’nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Müteselsil sorumluluk uygulaması aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

Paylı komandit ortaklıklarda kurumlar vergisine tabi olan kazanç komanditer, yani sorumluluğu sınırlı olan ortaklara düşen kazançtır; komandite ortakların kazancı ise gelir vergisine tabidir. Gelir vergisi, aksine hüküm olmadıkça, yükümlünün veya sorumlunun beyanı üzerine tarh edilir (m.83). Yükümlüler çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirin safi tutarını kendileri tespit ederek, şekli Maliye Bakanlığınca belirlenen beyannamelere geçirir ve bağlı oldukları vergi dairesine verirler. Gelir Vergisi Kanunu yıllık, muhtasar ve münferit beyanname olmak üzere üç çeşit beyanname kabul etmiştir. Başka kazanç türlerinde kimi zaman kullanılan “ücret” teriminin ücret gelirinin vergilendirilmesi açısından bir değerlendirme yanlışlığına yol açmaması gerektiğini de bu arada belirtmeliyiz. Çoğu kez serbest meslek faaliyeti karşılığı yapılan ödemeler “ücret” olarak anılmaktadır; vekâlet ücreti, tedavi ücreti, muayene ücreti, telif ücreti gibi… Bunlar yukarıda belirtilen ölçütler uyarınca ücret değil fakat aşağıda tekrar üzerinde durulacağı üzere serbest meslek kazançlardır.

Ülkemizde Spor Toto lisansına sahip olan sitelerde verilen oranlar, Sport Radar tarafından verilenlerden düşüktür. Türkiye’de bulunan müşterileri tarafından 100 Türk lirasının üzerinde para çekme işlemleri için geçerliliğe sahiptir. Süper Lig müsabakaları, bahis yaparken en yüksek oranları kullanabileceğiniz, takımların birbirine denk olduğu müsabakalar arasında gösteriliyor. Futbolda özellikle skor bahisleri, maç sonucu bahisleri, alt ve üst bahisleri, çifte şans bahisleri için Süper Lig maçları tercih ediliyor. Için özel olarak araştırma yapan ve müsabaka seçimlerini bu kritere göre yapan binlerce bahis sever bulunuyor. Bir maçta ev sahibinin veya deplasman takımının oranının düştüğü durumlarda, o takımın kesin olarak maçı kazanacağı düşünülüyor.